Pro učitele

Program Erasmus+ podporuje i výměny zaměstnanců vysokých a vyšších odborných škol.

Obecné podmínky zaměstnaneckých mobilit:

 • mobility lze uskutečnit jen mezi vysokoškolskými institucemi, které jsou zapojeny do programu Erasmus+, tj. mají přidělen tzv. Erasmus University Charter
 • obě vysokoškolské instituce musí mít uzavřenou inter-institucionální dohodu (stanoveny konkrétní podmínky mobilit)
 • na výukový pobyt smí přijet i odborník z mimouniverzitního prostředí, z jakékoliv veřejné nebo soukromé organizace aktivní na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání (ze zemí zapojených do programu); přijímající instituce pak musí být vysoká škola s platným Erasmus Chartrem
 • zaměstnanci vysokých škol se smí účastnit školení na mimouniverzitní půdě - ve veřejných nebo soukromých organizacích, firmách, podnicích, které jsou aktivní na pracovním trhu nebo v oblasti vzdělávání (v zemích zapojených do programu); vysílající vysoká škola musí mít platný Erasmus Charter
 • učitelé, kteří se účastní mobilit, musí mít s vysílající vysokou školou uzavřen platný zaměstnanecký poměr (plný nebo částečný úvazek)

Typy zaměstnaneckých mobilit:

 • teaching period/ výukový pobyt
mobilita za účelem výuky na partnerské škole, doba mobility 2 dny - 2 měsíce (vyjma cesty), minimální počet odučených hodin - 8 výukových hodin
 • training period/ školení
mobilita za účelem dalšího vzdělávání pedagogických i nepedagogických zaměstnanců vysokých škol na  partnerských školách nebo veřejných či soukromých organizacích působích na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží (workshopy, stínování, náslechy, semináře - ne konference), doba mobility 2 dny - 2 měsíce (vyjma cesty)

Administrace pobytu:

 • zaměstnancí, kteří se účastní mobilit, musí být vybráni transparentním výběrovým řízením
 • vybraní učitelé musí získat od partnerské instituce potvrzení o přijetí (nejpozději dva měsíce před mobilitou), pozvání nemusí být v daném formuláři, stačí email s potvrzením mobility
 • stipendista musí  sestavit Výukový program (Teaching programme); musí být schválen jak přijímající institucí tak vysílající školou ještě před začátkem mobility
 • v případě mobility školení se sestavuje Program školení (Training Programme); musí být schválen jak přijímající institucí tak vysílající školou ještě před začátkem mobility
 • grant na mobilitu je stanoven ve finanční dohodě, která je uzavírána ještě před začátkem pobytu (v případě zúčtování cestovních náhrad na základě příkazu k zahraniční služební cestě se finanční dohoda nemusí uzavírat)
 • přijímající istituce vydá stipendistovi po ukončení mobility potvrzení o výuce/ školení (potvrzení se vydává na počet výukových dní a hodin)

Financování:

Financování probíhá formou zúčtování cestovních náhrad na základě příkazu k  zahraniční služební cestě.

Přijímací instituce získává na účastníka finanční podporu ve dvou složkách - na financování cestovních nákladů a na financování pobytových nákladů.
Jednotlivé mobility by se měly vejít do daných finančních limitů.
 • Cestovní náklady
jednotkové náklady v závislosti na vzdálenosti destinací, vzdálenost se vypočítává na základě pravidel EK - "distance calculator"
finanční podpora pro jednotlivé cestovní vzdálenosti
cestovní vzdálenost
finanční podpora
do 100km O EUR
mezi 100 a 499 km 180 EUR
mezi 500 a 1999 km 275 EUR
mezi 2000 a 2999 km 360 EUR
mezi 3000 a 3999 km 530 EUR
mezi 4000 a 7999 km 820 EUR
nad 8000 km 1100 EUR


 • Pobytové náklady
jednotkové náklady dle délky pobytu a cílové země, sazba pokrývá náklady spojené s ubytováním i stravným
Cílová země

sazba 1.-14.den pobytu
Dánsko, Irsko, Nizozemí, Švédsko, Velká Británie 136 EUR/den
Belgie, Bulhrasko, ČR, Řecko, Francie, Itálie, Kypr, Lucembursko,
Maďarsko, Rakousko, Polsko, Rumunsko, Finsko, Island, Norsko,
Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Turecko
119 EUR/ den
Německo, Španělsko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Slovensko,
Makedonie
102 EUR/ den
Estonsko, Chorvatsko, Litva, Slovinsko 85 EUR/den
Pokud mobilita trvá déle než dva týdny, je daná sazba pro 15. až 60. den  redukovánana na 70%.
Z fondu programu Erasmus+ nelze v žádném případě proplatit vyšší finanční náklady spojené s mobilitou než jsou ty po výpočtu na základě výše uvedených kritérií.